Editor knihy: 
 
Mgr. Martin Vitko (1990) 
Vedoucí Oddělení edukačního, propagačního a výstavního v Muzeu Novojičínska a doktorand historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své odborné činnosti se věnuje vybraným aspektům českých i slovenských dějin 20. století s důrazem na regiony Novojičínska a horní Nitry. Publikoval několik vědeckých studií, odborných článků a popularizačních textů. Je autorem publikace Z dejín obcí Nedožery a Brezany v rokoch 1938–1945 (2015).  

Autoři jednotlivých částí knihy: 
 
PhDr. Róbert Arpáš, PhD. (1973) 
Působí jako odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a v pozici vědeckého pracovníka na Historickém ústavu SAV v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na slovenské dějiny 1. poloviny 20. století s důrazem na autonomistické hnutí a česko-slovenské vztahy. Publikoval mnohé vědecké studie, podílel se na několika vědeckých monografiích a je autorem monografie věnované dějinám HSĽS: Autonómia: víťazstvo alebo prehra? Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska (2011). 

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (1975)
Řeckokatolický kněz a historik. Specializuje se na dějiny katolické církve na Slovensku a ve střední Evropě. Působí na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Je autorem a spoluautorem vědeckých monografií Blahoslavený Vasiľ Hopko – prešovský pomocný biskup 1904–1976 (2003), Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918–1945 (2011) a Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939–1945 (2018). 

PhDr. Vladimír Černý, PhD. (1975)
Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na dějiny 20. století, zejména vývoj českých zemí a Slovenska v období 1914–1948. V současné době dokončil práci na knize Brněnské gestapo 1939–1945 a je spoluautorem dalších šesti monografií. Publikoval také řadu studií v odborných časopisech a popularizačních článků. Působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě vyučuje na Historickém ústavu FF MU. 

Mgr. Zdenka Hešterová, PhD. (1987) 
Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Zabývá se především slovenskými hospodářskými dějinami a vojenskou historií 1. poloviny 20. století. Publikovala několik odborných studií s tematikou zbrojního průmyslu se zaměřením na nejvýznamnější podniky na Pováží. Věnovala se i problematice českých zaměstnanců na Slovensku v letech 1938–1945 a perzekucím židovského obyvatelstva v trenčianském regionu. Je autorkou monografie Zbrojársky priemysel na strednom Považí v rokoch 1938–1945 (2014).

PhDr. Anton Hruboň, PhD. (1989) 
Je odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Specializuje se na slovenské, československé a středoevropské dějiny 20. Století se zvláštním důrazem na jejich sociálně-politické a kulturní aspekty a na komparativní dějiny evropského fašismu. Je autorem sedmi monografií, přibližně šedesáti vědeckých studií publikovaných na Slovensku, v České republice, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Bělorusku a Rusku, jakož i desítek popularizačních článků. 

Mgr. Juraj Jankech, PhD. (1989) 
Absolvent historie na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, na níž v letech 2013–2016 působil jako interní doktorand Katedry historie. Objektem jeho výzkumu je poválečné období slovenských dějin s užším zaměřením na roky 1945–1948, menšinovou problematiku (slovenskou židovskou minoritu) a regionální historii Horního a Středního Pováží po roce 1945. Je autorem dvou monografií: V období zmien. Okres Považská Bystrica v rokoch 1945–1948 a Repatriácia a emigrácia slovenského židovstva v rokoch 1945–1949, jakož i několika studií a odborných článků publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých sbornících a časopisech. 

PhDr. Martin Lacko, PhD. (1976) 
Vystudoval historii a působil jako odborný asistent na Katedře historie FF Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (2001–2009) a vědeckovýzkumný pracovník Ústavu paměti národa v Bratislavě (2007–2016). V současnosti působí jako historik na volné noze a asistent poslankyně Národní rady SR. Je členem výboru Historického odboru Matice slovenské. Zabývá se především dějinami první SR (1939–1945) a výzkumem perzekucí stoupenců slovenské státnosti po roce 1945. Publikoval množství článků, dokumentů i studií a je autorem či editorem několika knih. 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. (1973) 
Vědecký tajemník Matice slovenské. Zabývá se vojenskými dějinami Slovenska v 1. polovině 20. století s důrazem na roky 1938–1945. Je autorem série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941–1944) I.–IV. (2007–2012). 

Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (1975) 
Historik a právník, vědeckovýzkumný pracovník Ústavu paměti národa v Bratislavě a přednáší právní dějiny na Právnické fakultě Univerzity Komenského. Zabývá se dějinami Slovenska ve 20. století, zejména vývojem politického systému, dějinami veřejné správy i perzekucemi různých skupin obyvatelstva nedemokratickými režimy. Je autorem monografií Medzi kontinuitou a diskontinuitou... (2014), Prvý slovenský parlament (2017), spoluautorem 4. svazku syntetického zpracování slovenských dějin Slovensko v 20. storočí (2015) i několika vědeckých edic dokumentů. Publikoval více než osm desítek vědeckých studií na Slovensku i v zahraničí. 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. (1977) 
Vědecký pracovník Muzea Slovenského národního povstání a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Zabývá se především slovenskými, resp. československými dějinami období 2. světové války, poválečným Československem a exilem ze Slovenska po roce 1948. Je autorem monografií Slovenskí demokrati 1944–1948 (2010) a Slovenskí komunisti 1938–1944 (2014). 

PhDr. Marian Uhrin, PhD. (1978) 
Historik Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Věnuje se problematice materiálního zabezpečení slovenské a povstalecké armády a také partyzánským jednotkám. K uvedené problematice publikoval několik vědeckých studií a odborných článků. Je autorem a spoluautorem monografií II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika a Turiec (2009), Slovenské národné povstanie 1944 (2010), nebo Pluk útočnej vozby 1944 (2012). 

Mgr. Martin Vitko (1990) 
Vedoucí Oddělení edukačního, propagačního a výstavního v Muzeu Novojičínska a doktorand historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své odborné činnosti se věnuje vybraným aspektům českých i slovenských dějin 20. století s důrazem na regiony Novojičínska a horní Nitry. Publikoval několik vědeckých studií, odborných článků a popularizačních textů. Je autorem publikace Z dejín obcí Nedožery a Brezany v rokoch 1938–1945 (2015).